Uses

Polska Wersja

English Version

Ostatnia aktualizacja: maj 2023

Oto moja aktualna lista sprzętu, oprogramowania oraz narzędzi, z których regularnie korzystam. Lista co jakiś czas się zmienia, ale postaram się aktualizować ją na bieżąco!

Ta strona została stworzona dzięki zainspirowaniu się uses.tech stworzonej przez Wes Bos.

Sprzęt

Edytor + Terminal

 • Aktualnie korzystam z Visual Studio Code.

 • Zed dzięki temu, że jest Blazingly Fast 🚀, może w przyszłości zastąpić Visual Studio Code. Jednak obecnie brakuje mu funkcji instalowania wtyczek. Na razie korzystam z niego głównie do szybkiej edycji plików tekstowych.

 • Uwielbiam Warp za to, że stara się zapewnić wrażenie pracy w edytorze kodu. Jego nowoczesny interfejs oraz mnogość funkcji (również te ze sztuczną inteligencją) zdecydowanie zwiększają produktywność. Jako alternatywę zdecydowanie mogę polecić iTerm2 wraz z Fig - nigdy mnie nie zawiódł!

 • Do przeglądarki Arc Browser miałem kilka podejść, natomiast za każdym razem miałem z nią jakieś problemy - głównie wydajnościowe. Bardzo dobrze spisywała mi się przeglądarka Brave, ale od momentu, gdy Arc dostał aktualizację, która usunęła wszystkie problemy znowu jest moją główną przeglądarką.

Aplikacje

 • Absolutnie nie wyobrażam sobie nie korzystać z Raycast 🔥 Dokładny opis w jakim stopniu z tej aplikacji korzystam znajdziesz tutaj! Nie bez powodu znajduje się na pierwszym miejscu w zestawieniu 😎 W ramach rozwoju tej aplikacji stworzyłem kilka rozszerzeń:

 • Dzięki Height wiem jakie zadania mam do zrobienia w określonym projekcie.

 • Keyboard Maestro służy mi głównie jako text expander, chociaż czasami w zależności od potrzeb tworzę w nim bardziej złożone automatyzacje w systemie.

 • Przesiadka z Windowsa na macOS w pierwszych dniach nie była łatwa z powodu przyzwyczajeń do układu klawiatury, natomiast Karabiner-Elements rozwiązał te problemy. Dzięki niemu klawisz ⇪ Caps Lock przestał być bezużyteczny - teraz jego wciśniecie symuluje użycie klawiszy ⇧+⌃+⌘+⌥ czyli działa jako Hyper Key! Dodatkowo stworzyłem swoje tak zwane Complex Modifications z bardziej zaawansowanymi modifykacjami w systemie.

 • Hazel zapewnia porządek w folderze pobranych oraz automatycznie kataloguje i przenosi pliki według zdefiniowanych reguł.

 • 1Password pamięta wszystkie moje hasła 🔐

 • CleanMyMac X dba o porządek 🧹

 • Insomnia do testowania API.

 • Notion jako centrum notatek 📔

 • Hidden Bar ukrywa niechciane ikony na pasku menu w systemie macOS.

 • Dzięki Bluesnooze już nie muszę ręcznie rozłączać słuchawek bluetooth podczas usypiania systemu 👀

 • Contexts, ponieważ teraz mogę przełączać się pomiedzy aplikacjami tylko z aktywnego biurka. Dlaczego to nie jest dostępne w ustawieniach systemu? 🤷🏼‍♂️

 • TextSniper, aby nie musieć wszystkiego przepisywać ręcznie 🙈

 • Bez Yoink przenoszenie plików w macOS to katorga 😡

 • Apple Music - mam na myśli Ciebie, Techno 🖤

Kopia zapasowa

Reszta sprzętu


English Version

Polish Version

Last update: May 2023

Here is my current list of hardware, software, and tools, that I regularly use. The list changes from time to time, but I will try to keep it up to date!

This page was created with inspiration from uses.tech created by Wes Bos.

Hardware

Editor + Terminal

 • I'm currently using Visual Studio Code.

 • Zed thanks to its Blazingly Fast 🚀 performance, may replace Visual Studio Code in the future. However, it currently lacks the ability to install plugins. For now, I mainly use it for quick text file editing.

 • I love Warp because it strives to provide a coding editor-like experience. Its modern interface and a lot of features (including those powered by AI) definitely enhance productivity. As an alternative, I can highly recommend iTerm2 with Fig - it has never let me down!

 • I made several attempts with the Arc Browser, but each time I encountered some performance issues. Brave Browser worked very well for me, but since Arc received an update that resolved all the problems, it has become my main browser again.

Software

 • Absolutely I can't imagine not using Raycast 🔥 You can find a detailed description of how much I use this application here! It's no coincidence that it's ranked first on the list 😎 For the purpose of app development, I have created several extensions:

 • Thanks to Height, I know what tasks I have to do in a specific project.

 • I primarily use Keyboard Maestro as a text expander, although sometimes, depending on my needs, I create more complex system automation with it.

 • The transition from Windows to macOS wasn't easy in the first few days due to keyboard layout habits. However, Karabiner-Elements solved those problems. Thanks to it, the ⇪ Caps Lock key stopped being useless - now pressing it simulates pressing ⇧+⌃+⌘+⌥ keys, functioning as a Hyper Key! Additionally, I created my own Complex modifications with more advanced system modifications.

 • Hazel ensures order in the Downloads folder and automatically organizes and moves files according to defined rules.

 • 1Password remembers all my passwords 🔐

 • CleanMyMac X takes care of macOS 🧹

 • Insomnia as a Rest API client.

 • Notion as a center for notes 📔

 • Hidden Bar hides unwanted icons on the menu bar in macOS.

 • Thanks to Bluesnooze, I no longer have to manually disconnect my Bluetooth headphones when macOS is going to sleep 😴

 • Contexts, because now I can switch between applications only from the active desktop. Why isn't this available in the system settings? 🤷🏼‍♂️

 • TextSniper to avoid having to manually retype everything 🙈

 • Without Yoink, moving files in macOS can be a tedious task 😡

 • Apple Music - I mean you, Techno 🖤

Backup

Other equipment